TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích giúp giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên, để cập nhật kiến thức, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của huyện. Đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cấp trường năm học 2019-2020.

Giáo viên tham gia tập huấn BDTX

Trong nội dung tập huấn, giáo viên của nhà trường đã được triển khai các nội dung của chuyên đề 7: Kỹ thuật dạy học phát huy năng lực của học sinh; Chuyên đề 8: Phương pháp học nhằm phát huy năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới chương trình SGK và chuyên đề Hướng dẫn giảng dạy lồng ghép tâm lý học đường vào hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động học.

Thông qua việc tập huấn lần này, giáo viên được bồi dưỡng những nội dung mới trong giảng dạy, phát huy khả năng của học sinh để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ học tập.