TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MÃ QR QUY ĐỊNH SỐ 85

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 giới thiệu đề cương giới thiệu giới dạng tài liệu mã QR: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.